fbpx

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 
I Zjazd Forum Równych Szans i Praw Kobiet z dnia 26.10.2013 r.
 
KARTA ZASAD Platformy programowej SLD Forum Równych Szans i Praw Kobiet
 
 
Art. 1
 
1. Platforma Programowa SLD Forum Równych Szans i Praw Kobiet, zwana dalej Forum, jest dobrowolnym, autonomicznym zrzeszeniem członków i sympatyków SLD, powołanym do realizacji programowych celów SLD i Forum oraz umożliwienia członkom partii oraz jej sympatykom uczestnictwa w pracach i działaniach zmierzających do osiągnięcia tych celów, kształtowania opinii i poglądów dotyczących sposobu realizacji zadań programowych Forum oraz indywidualnych zainteresowań i ambicji członków Foru.
2. Forum powołane jest na podstawie Statutu SLD.
3. Forum może używać skrótu Forum Kobiet SLD .
4. Forum ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków graficznych.
 
Art. 2
 
Celem działania Forum jest:
 
1. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia,
2. realizacja ekonomicznych praw kobiet, w tym ich gospodarczej niezależności oraz
uzyskania dostępu do zatrudnienia,
3. przeciwdziałanie ubóstwu kobiet m.in. poprzez modernizację systemu świadczeń
społecznych oraz ograniczanie bezrobocia,
4. uzyskanie szczególnego charakteru opieki zdrowotnej, w tym dotyczącej świadomego
macierzyństwa, profilaktyki zachorowań oraz promowanie programów badawczych
służących zdrowiu kobiet w poszczególnych okresach życia,
5. przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
6. równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji
w instytucjach życia publicznego, w organach przedstawicielskich oraz we władzach
publicznych na każdym szczeblu,
7. zwalczanie stereotypów w pojmowaniu ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym,
8. działania na rzecz nadania celom realizowanym przez Forum zinstytucjonalizowanej
formy w postaci powołania Komisji Parlamentarnej oraz organu państwa Urzędu odpowiedzialnego za monitorowanie i koordynowanie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
9. działanie na rzecz realizacji standardów europejskich we wszystkich dziedzinach życia publicznego i społecznego, w tym dotyczących planowania rodziny,
10. promowanie zrównoważonego udziału kobiet we władzach partii na wszystkich szczeblach.
 
Art. 3
 
Forum realizuje swoje cele poprzez:
 
1. organizację szkoleń, grup dyskusyjnych, seminariów, konferencji i innych form
kształtowania i wypracowywania poglądów oraz opinii,
2. prezentację poglądów i opinii w sprawach będących przedmiotem działalności Forum,
3. przygotowywanie analiz i projektów stanowisk dla władz SLD,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
5. współpracę z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz realizacji wspólnych
celów,
6. współdziałanie z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się
problematyką stanowiącą przedmiot zainteresowania uczestników Forum,
7. tworzenie lobbingu na rzecz prawnych gwarancji realizacji i stosowania celów Forum w życiu społecznym.
 
Art. 4
 
1. Członkiem Forum może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej korzystający z pełni praw publicznych, który jest członkiem lub sympatykiem SLD, po złożeniu pisemnej deklaracji przynależności do Forum.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd odpowiedniego szczebla Forum w formie uchwały podjętej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia deklaracji.
3. Ustanie członkostwa w Forum następuje z powodu:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z przynależności do Forum do Zarządu odpowiedniego
szczebla,
2) wykluczenia uchwałą Zarządu odpowiedniego szczebla z powodu braku przejawów
aktywnej działalności na rzecz Forum przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub
działania na szkodę Forum, 3) zgonu.
4. Od uchwały w sprawie wykluczenia z Forum przysługuje odwołanie do Zarządu wyższego szczebla zgodnie z zapisami statutu SLD.
5. Liczba członków Forum, którzy nie są członkami SLD nie może przekraczać 30% ogółu członków Forum.
 
WŁADZE UCHWAŁODAWCZE I WYKONAWCZE FORUM
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Art. 5
 
1. Jednostki organizacyjne Forum tworzy się w oparciu o jednostki organizacyjne SLD.
2. Jednostkami organizacyjnymi Forum są:
1) organizacja powiatowa,
2) organizacja wojewódzka,
3) organizacjakrajowa.
3. Kadencja władz uchwałodawczych i wykonawczych Forum trwa 4 lata.
 
Art. 6
 
1. Uchwały władz Forum zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wszystkie głosowania, w których dokonuje się wyboru lub odwołania władz Forum oraz wyboru delegatów są tajne.
3. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów .
4. Wybranym do władz kolegialnych Forum jest ten kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i znalazł się w liczbie osób wybieranych do określonego
organu.
5. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę
głosów i w ten sposób została przekroczona liczba osób wybieranych do określonego
organu, zjazd decyduje o przeprowadzeniu kolejnej tury wyborów.
6. Wybraną na funkcję jest ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie
oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
7. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory ponowne, umieszczając na karcie do głosowania nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Brak rozstrzygnięcia w drugiej turze wymaga ponownego zgłoszenia kandydatów i przeprowadzenia wyborów. W tej turze mogą być zgłaszani dotychczasowi oraz nowi
kandydaci.
8. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do trybu wyboru delegatów.
9. Zjazd niższego szczebla wybiera delegatów na zjazd wyższego szczebla.
 
WŁADZE KRAJOWE
 
Art. 7
 
Władzę uchwałodawczą organizacji krajowej Forum stanowi Zjazd Krajowy, zwoływany nie rzadziej niż co 4 lata.
Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Krajowy.
Delegatami na Zjazd Krajowy są delegaci wybrani przez zjazdy wojewódzkie według zasad określonych przez Zarząd Krajowy.
Zjazd Krajowy:
1) uchwala główne kierunki działań Forum,
2) dokonuje zmian w Karcie Zasad,
3) przyjmuje sprawozdanie Zarządu Krajowego,
4) ustala liczbę wiceprzewodniczących Forum,
5) wybieraprzewodniczącą/cegoForum,orazsekretarz/ageneralną/negoForum,
6) podejmuje uchwały i stanowiska w sprawach istotnych dla Forum.
 
Art. 8
 
Krajowymi władzami wykonawczymi Forum są:
1) Zarząd Krajowy, zwoływany nie rzadziej niż dwa razy w roku,
2) Prezydium Zarządu Krajowego, zwoływany nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zarząd Krajowy:
1. reprezentujeForumnazewnątrz,
2. organizuje pracę Forum,
3. koordynuje realizację uchwał i stanowisk Zjazdu Krajowego,
4. zajmuje stanowiska w sprawach związanych z działalnością Forum,
5. zwołuje Zjazd Krajowy,
6. określa szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów władz Forum,
7. określa szczegółowy tryb tworzenia i znoszenia terenowych jednostek
organizacyjnych Forum,
8. rekomenduje Zarządom SLD właściwych szczebli kandydatów do organów władzy
publicznej.
W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
1) przewodnicząca/cyForum,
2) wiceprzewodniczące/cy Forum, wybierani przez Zarząd spośród swoich członków,
3) sekretarzgeneralna/nyForum,
4) przewodniczące/cy Zarządów Wojewódzkich Forum z chwilą ich wyboru.
4) W skład Prezydium Zarządu Krajowego wchodzą osoby wymienione w ust. 2 lit.1)-3).
5)Pracami Zarządu Krajowego kieruje przewodnicząca/cy Forum.
 
WŁADZE WOJEWÓDZKIE
 
Art. 9
 
1.Decyzję o utworzeniu lub likwidacji organizacji wojewódzkiej podejmuje Zarząd Krajowy.
2. Władzę uchwałodawczą organizacji wojewódzkiej Forum stanowi Zjazd Wojewódzki, zwoływany nie rzadziej niż co 4 lata.
 
Art. 10
 
1. Zjazd Wojewódzki zwoływany jest przez Zarząd Wojewódzki.
2. Delegatami na Zjazd Wojewódzki są delegaci wybrani przez Zarządy Powiatowe według zasad określonych przez Zarząd Wojewódzki.
3. Zjazd Wojewódzki:
1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego,
2) ustala liczbę wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego
3) wybiera przewodniczącą/cego Zarządu Wojewódzkiego, oraz sekretarz/rza Zarządu Wojewódzkiego,
4) podejmuje uchwały i stanowiska w sprawach istotnych dla Forum.
 
Art. 11
 
1. Władzą wykonawczą organizacji wojewódzkiej Forum są:
1) Zarząd Wojewódzki, zwoływany nie rzadziej niż dwa razy w roku,
2) Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, zwoływany nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Zarząd Wojewódzki Forum:
1) organizuje pracę Forum w województwie,
2) koordynuje realizację na terenie województwa uchwał i stanowisk Zjazdu
Wojewódzkiego oraz władz krajowych Forum,
3) zajmuje stanowiska w sprawach działalności Forum dotyczących, w szczególności
terenu swojego województwa
4) zwołuje Zjazd Wojewódzki,
5) określa szczegółowe zasady wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki,
6) rekomenduje Zarządom SLD właściwych szczebli kandydatów do organów władzy
publicznej.
3. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:
1) przewodnicząca/cyZarząduWojewódzkiego,
2) wiceprzewodniczące/cy Zarządu Wojewódzkiego wybierani przez Zarząd spośród
swoich członków,
3) sekretarzZarząduWojewódzkiego,
4) przewodniczące/cy Zarządów Powiatowych Forum z chwilą ich wyboru.
4. W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą osoby wymienione w ust. 2pkt.1)- 3).
5. Pracami Zarządu Wojewódzkiego kieruje przewodnicząca/cy Zarządu.
 
WŁADZE POWIATOWE
 
Art. 12
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Forum jest organizacja powiatowa.
2. Decyzję o utworzeniu lub likwidacji organizacji powiatowej podejmuje Zarząd
Wojewódzki.
3. Zjazd Powiatowy zwoływany jest przez Zarząd Powiatowy.
4. Delegatami na Zjazd Powiatowy są delegaci, wybrani według zasad określonych przez
Zarząd Powiatowy. Walne Zebranie członków Forum spełnia wymogi Zjazdu Powiatowego, którego uczestnikami są wszyscy członkowie Forum z danej organizacji powiatowej.
5. Zjazd Powiatowy:
1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu Powiatowego,
2) ustala liczbę wiceprzewodniczących i członków Zarządu Powiatowego ,
3) wybiera przewodniczącą/cego Zarządu Powiatowego, sekretarz/rza Zarządu
Powiatowego oraz członków Zarządu Powiatowego
4) podejmuje uchwały i stanowiska w sprawach istotnych dla Forum.
 
Art. 13
 
1. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą:
1) przewodnicząca/cy Zarządu Powiatowego,
2) wiceprzewodniczące/cy Zarządu Powiatowego, wybierani przez Zarząd spośród
swoich członków,
3) sekretarz Zarządu Powiatowego,
2. Zarząd Powiatowy:
1) zajmuje stanowiska w sprawach działalności Forum dotyczących w szczególności
terenu swojego powiatu,
2) konsultuje istotne zamierzenia organizacyjne i programowe Forum,
3) koordynuje realizację na terenie powiatu uchwał i stanowisk władz wojewódzkich
i krajowych Forum,
4) rekomenduje Zarządom SLD właściwych szczebli kandydatów do organów władzy
publicznej,
5) zwołuje Zjazd Powiatowy,
6) określa szczegółowe zasady wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy,
7) opiniuje kandydatury członków Forum na funkcje we władzach Forum.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Art. 14
 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Karty Zasad podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum zmian dokonuje się w drugim terminie większością 2/3 obecnych.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Forum podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą stosować należy odpowiednio przepisy Statutu SLD.
 
 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem